RSS Vk
list Меню

Cвятой великомученик и целитель Пантелеимон

Икона святого великомученика Пантелеимона находится в правом приделе нашего храма,
 №20 на Схеме расположения святынь храма

Тропарь святому великомученику и целителю Пантелеимону,
глас 3 

Стpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Страстотерпец святой и целитель Пантелеимон, умоли милостивого Бога, да согрешений прощение подаст Он душам нашим.

Кондак святому великомученику и целителю Пантелеимону,
глас 5

Подража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Перевод: Подражатель Милостивого и получивший от Него исцелений благодать, страстотерпец и мученик Христа Бога! Молитвами твоими душевные наши недуги исцели, отгоняя всегда вражии соблазны от взывающих непрестанно: «Спаси нас, Господи!»

Величание святому великомученику и целителю Пантелеимону

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мах почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чные чудеса́ источа́яй. При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди и честне́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щия от тебя́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плые моли́твы свои́ и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний на́ших. С ве́рою призыва́ем и́мя твое́, святы́й пра́ведный Пантелеи́моне. Я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Го́спода Бо́га – неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебя́ у́бо про́сим: не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущих врач. Напа́ствуемым – ско́рый покрови́тель. Оча́м неду́гующим – прозре́ния да́тель. В ско́рбях пребыва́ющим – гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй всем вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля, Бо́га Еди́ного, в Тро́ице Свято́й сла́вимого, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, пресла́вный му́чениче и до́блий во́ине Небе́снаго Царя́, Пантелеи́моне всеблаже́нне, ми́лостиваго Бо́га преизря́дный подража́телю, и́же Христа́ на земли́ дерзнове́нно испове́дав, и многообра́зныя за Него́ му́ки претерпе́в, неувяда́емый прия́л еси́ вене́ц на Небеси́, иде́же ве́чнаго наслажда́ешися блаже́нства, и со дерзнове́нием Престо́лу трисо́лнечнаго Божества́ предстои́ши! К твоему́ христоподража́тельному сострада́нию по Бо́зе прибега́ем вси мы гре́шнии, и всеусе́рдно мо́лим тя, те́плаго засту́пника и предста́теля на́шего: не преста́й призира́ти на нас, су́щих в ну́ждах и ско́рбных обстоя́ниях, и твое́ю моли́твенною по́мощию и цельбопода́тельною си́лою избавля́й нас при́сно от лю́тых зол, всегуби́тельства и вся́кия ины́е беды́ и боле́зни. Ты бо прия́л еси́, свя́те, неоску́дную благода́ть исцеле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за тве́рдую твою́ к Нему́ ве́ру, при чи́стом и непоро́чном житии́, запечатле́нную му́ченичеством и многопобе́дною твое́ю кончи́ною, в не́йже по да́нней ти благода́ти и наименова́н от Христа́ Пантелеи́моном, ми́лости тезоимени́тым, ми́лующим всех притека́ющих к тебе́ в ско́рбех и боле́знех. Сего́ ра́ди ве́дуще тя ми́лостиваго во всем помо́щника и цели́теля, с ве́рою взыва́ем к тебе́: услы́ши нас и богоприя́тным хода́тайством твои́м подава́й нам вся благопотре́бная в житии́ сем и ну́жная к ве́чному спасе́нию. Му́ченическим же дерзнове́нием твои́м умоли́ ми́лостиваго Бо́га, да поми́лует нас гре́шных и недосто́йных по вели́цей ми́лости Свое́й, да изба́вит от тру́са, пото́па, огня́, меча́ и вся́каго пра́веднаго гне́ва и преще́ния, благовре́менне подвиза́я нас к очисти́тельному и умилостиви́тельному во гресе́х на́ших покая́нию, ра́ди мно́жества щедро́т Свои́х, да пода́ст всем нам безбе́дное, ти́хое и богоуго́дное житие́, правосла́вным же на вся враги́ побе́ду и одоле́ние, и всех нас от враг ви́димых и неви́димых да сохрани́т благода́тию Свое́ю и непобеди́мым ополче́нием А́нгел Свои́х, и́миже огражда́еми и наставля́еми да поживе́м в ве́це сем в покая́нии, чистоте́ и в творе́нии богоуго́дных дел; да сподо́бимся твои́м те́плым предста́тельством христиа́нскую кончи́ну улучи́ти безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, изба́витися от ко́зней возду́шных князе́й тьмы и от ве́чныя му́ки, и бы́ти насле́дниками безконе́чнаго, всеблаже́ннаго Ца́рствия. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не преста́й моли́тися за ны гре́шныя, да твои́м хода́тайством вре́менных и ве́чных бед изба́влени, велича́ем тебе́, засту́пника на́шего и моли́твенника, и ве́чно прославля́ем о́бщаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Молитва четвертая святому великомученику и целителю Пантелеимону 

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону

Адрес храма: 105187, Москва, ул. Ибрагимова, д. 6а

Почта храма: contact@hramdimitria.ru

Телефоны храма:
+7 (495) 365-31-61 (общий)
+7 (495) 366-07-96 (дежурный священник)
+7 (499) 369-60-54 (социальное служение, народный хор )
+7 (499) 369-54-05 (приходское консультирование, воскресная школа)
+7 (499) 369-62-33 (свечной ящик)
+7 (499) 369-60-54 (склад)
+7 (499) 369-57-65 (охрана)